Norsk Bonde- og Småbrukarlag: Norsk Bonde- og Småbrukarlag krever tilleggsforhandlinger med Staten

Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag sender i dag brev til Landbruks- og Matdepartementet med krav om tilleggsforhandlinger.

Den sterke prisveksten på handelsgjødsel innebærer at inntektstmulighetene vedtatt av stortinget ved behandling av jordbruksoppgjøret ikke vil kunne realiseres.

Andre kostnadsposter øker også betydelig.

På dette grunnlag vurderer Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag det som selvsagt å  kreve at det snarest igangsettes tilleggsforhandlinger etter § 2.4 i Hovedavtalen for jordbruket og at jordbruket kompenseres fullt ut for den ekstra kostnadsveksten slik at inntektsforutsetningene av årets jordbruksoppgjør kan innfris.

For mer informasjon:

Kontakt politisk nestleder

Eli Berge Ness

Tlf: 95866050

/share/mime/48/pdf.pngKRAV OM TILLEGGSFORHANDLINGER
(krav-om-tilleggsforhandlinger-2021.pdf, 115kB)

Av Johan Warlo