FFI – Forsvarets forskningsinstitutt: Mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret

Forskning på temaet er sentralt for å få bukt med utfordringene. I en ny FFI-rapport presenteres resultatene av en omfattende undersøkelse.

I rapporten «Mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret» presenteres resultatene fra en omfattende undersøkelse blant Forsvarets ansatte. Foto: Martin Giskegjerde / Forsvaret

Personellet er Forsvarets viktigste ressurs. Et godt og inkluderende arbeidsmiljø for både ansatte og menige er derfor viktig for Forsvaret, som har nulltoleranse for mobbing og seksuell trakassering.

For best å kunne forebygge og bekjempe denne type uønskede hendelser, er det viktig med kunnskap om temaene. Her kommer Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) inn.

FFI-RAPPORT 2021

Mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret – resultater fra MOST-undersøkelsen 2020

Kari Fasting, Petter Kristian Køber, Kari Røren Strand

Bedring, men fortsatt utfordringer

I rapporten «Mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret» presenteres resultatene fra en omfattende undersøkelse blant ansatte og menige i Forsvaret. De viser at omfanget av både mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret har gått ned fra 2018, da forrige under­søkelse ble gjennomført. Imidlertid er nedgangen i seksuell trakassering minst blant yngre kvinner, hvor problemet også er størst.

Mobbing er fortsatt en utfordring i Forsvaret. Resultatene presentert i rapporten viser at 11 prosent av respondentene har opplevd en eller annen form for mobbing siste seks måneder, og at kvinner og de yngste aldersgruppene opplever mest mobbing.

Tallene for seksuell trakassering er høye for en organisasjon med nulltoleranse som mål. Analysen viser at 22 prosent av respondentene har opplevd en eller annen form for seksuell trakassering minimum én eller to ganger i løpet av det siste året. Kvinner opplever betydelig mer enn menn, og dette gjelder i alle personellgrupper. I tillegg viser analysen at de yngste oftere har opplevd seksuell trakassering enn de eldste.

Omfattende undersøkelse

Forsvaret tok allerede i 2016 initiativet til å utarbeide en egen undersøkelse for bedre å kunne kartlegge mobbing og seksuell trakassering. Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) fikk i oppdrag av Forsvaret og Forsvarsdepartementet (FD) å utarbeide et verktøy spesielt for Forsvaret som kartlegger omfang av og type mobbing og seksuell trakassering. FFI har i samarbeid med professor emerita Kari Fasting utviklet to spørsmålsbatterier, ett for mobbing og ett for seksuell trakassering.

Ved å benytte spørsmålsbatterier som måler et sett av handlinger eller adferd, er det lettere å avdekke forekomst av ulike former for mobbing og seksuell trakassering. Dette vil videre gjøre Forsvaret i bedre stand til å sette inn mer målrettede tiltak for å bekjempe mobbing og seksuell trakassering.