FFI – Forsvarets forskningsinstitutt: Fortsatt positiv utvikling for norsk forsvarsindustri

Den årlige FFI-rapporten om forsvarsindustrien i Norge viser at utviklingen fortsatt er positiv.

Luftvernsystemet NASAMS II er utviklet i Norge og har vært eksportert til en rekke land. Foto: Jonas Christie / Forsvaret

Rapporten viser at de forsvarsrelaterte inntektene til industrien økte med 10 % fra 2018 til 2019. FFI har publisert slike oversikter siden 2011.

Hensikten er å beskrive forsvarsindustriens årlige virksomhet.

Eksporttallene sank med 18 % fra 2018. Sett over tid er likevel eksporttallene for 2019 4 % høyere enn gjennomsnittet siden 2010. Forskning og utvikling er uendret over perioden.

Samme rammebetingelser

Den overordnede hensikten med norsk forsvarsindustripolitikk er å tilrettelegge for en internasjonalt konkurransedyktig forsvarsindustri. Det er også viktig at denne industrien arbeider under de samme rammebetingelsene som øvrig utenlandsk industri. Politisk og finansiell støtte til norsk forsvarsindustri er viktig for virksomhetenes tilgang til andre staters unike teknologi, kunnskap og forsvarsmarkeder.

– Dette er viktig for å kunne opprettholde leveransesikkerhet og nasjonal handlefrihet, understreker rapportforfatter og seniorforsker Jon Olav Pedersen. Dette er et sikkerhets- og forsvarspolitisk mål, fortsetter han.

FFI-RAPPORT 2020

Forsvarsindustrien i Norge – statistikk 2019

Jon Olav Pedersen

En fragmentert industri

Forsvarsindustrien er fragmentert og de fleste virksomhetene opererer i flere markeder. Industrien sysselsetter i overkant av 4700 årsverk i Norge. Over 60 % av disse årsverkene er knyttet til de store virksomhetene.

– Det har vært en økning i antallet ansatte fra 2018 til 2019. Økningen er på 12 % i Norge, mens det er en tilsvarende nedgang i utenlandske datterselskaper, sier Pedersen.

Rapporten viser at forsvarsindustrien hadde en omsetning på 4,3 milliarder kroner i det norske markedet. De fire største virksomhetene står alene for 54 % av omsetningen til Forsvaret.

Å eksportere varer og tjenester til utenlandske kunder er også viktig for norsk forsvarsindustri. Om lag halvparten av virksomhetene har rapportert slik forsvarsrelatert eksport. Det ble i 2019 eksportert for 5,4 milliarder kroner. Det er de store og mellomstore virksomhetene som står for mesteparten av eksporten.

–  Samlet eksportandel er dermed på 31 %, sier Pedersen. Årsakene til nedgangen i eksporten skyldes de store virksomhetene som hadde en nedgang i eksporten på 22 % fra 2018 til 2019, utdyper han videre.

Til tross for en global pandemi, er forsvarsindustrien, som i fjor, gjennomgående optimistisk. 57 % svarer at de forventer økt omsetning (46 % i fjor). Det er også en økning i antall virksomheter som er nøytrale og vesentlig færre som forventer en nedgang.

Forskning og utvikling

For å sikre langsiktig konkurranseevne for norsk forsvarsindustri, er forskning og utvikling svært viktig. Ikke alle bedrifter har egen forskningsvirksomhet, men 38 virksomheter har rapportert forsvarsrelatert forskning i 2019. De totale kostandene var på over 1 milliard kroner.

Her ser vi at de største virksomhetene finansierer en stor del av sin forskningsvirksomhet gjennom samfinansiering, mens de minste virksomhetene finansierer det meste gjennom egenfinansiering.

– 61 % av forskningsvirksomheten er samfinansiert med andre, i første rekke offentlige støtteordninger, understreker Pedersen.