FFI – Forsvarets forskningsinstitutt: Hvor ambisiøse skal Heimevernet være?

En ny rapport skisserer fire mulige ambisjonsnivåer for framtidens Heimevern. Diskusjonen om HV bør handle om mer enn størrelse, mener forskerne bak rapporten.

To HV-soldater i bybilde
Hva slags oppgaver skal Heimevernet få, og hva slags ressurser trenger de for å løse oppdraget? Foto: Forsvaret / Jesper Vigander Edwin

Andre offentlige delrapport fra FFI-prosjektet Heimevernet mot 2030 er nå klar. Prosjektet ble startet opp i 2018 og har en varighet på tre år, og vil legge fram sin sluttrapport i 2021.

FFI-RAPPORT 2020

Heimevernet mot 2030: Mulige oppdrag og ambisjonsnivåer

Steinar Gulichsen, Dagfinn Furnes Vatne, Per Kristian Dahl

 

FFI-rapport «Heimevernet mot 2030: Mulige oppdrag og ambisjonsnivåer» som publiseres i dag, er den andre offentlige rapporten i en rekke av studier.

I denne delrapporten går vi først gjennom prosjektets forslag til retningsgivende prinsipper for framtidens heimevern basert på funnene i første del av prosjektet, før vi presenterer et sett med generiske oppdragstyper vi ser det som aktuelt å gi Heimevernet.

Til slutt går vi gjennom fire foreslåtte mulige ambisjonsnivåer som beskrives i form av hva Heimevernet kan innrettes for å få til.

Disse ambisjonsnivåene er:

  • Ambisjonsnivå 1: Overvåking og respons
  • Ambisjonsnivå 2: Sikring og innsats
  • Ambisjonsnivå 3: Samtidig innsats
  • Ambisjonsnivå 4: Slagkraftig sikring og innsats

Oppdragstyper

Denne rapporten er et ugradert utdrag fra en gradert FFI-rapport som beskriver mer detaljert hvilke evner Heimevernet vil måtte ha for å løse de ulike generiske oppdragstypene. De ulike oppdragstypene kan oppsummeres i følgende fire kategorier: Bekjempe, Overvåke, Sikre og Samvirke.

Framtidig struktur

– Ved å tydeliggjøre ulike ambisjonsnivåer ønsker vi å bidra til en bedre allmenn forståelse av hva Heimevernet skal være i stand til å gjøre, slik at diskusjonen omkring HV kan gjøres til noe mer enn primært en diskusjon om størrelsen på strukturen, sier forskerne bak rapporten.

– For å kunne ta en beslutning om hvordan Heimevernet skal innrettes spiller både oppdragene og ambisjonsnivåene vi presenterer i denne rapporten en viktig rolle. Ved å kombinere oppdragene med ambisjonsnivåene vil det være mulig å kvantifisere kravene til ulike framtidige strukturalternativer for Heimevernet.

Sluttrapport i 2021

FFI jobber videre med dette prosjektet fram mot sommeren 2021, når sluttrapporten skal leveres. En slik sammenstilling vil synliggjøre hva et framtidig Heimevern vil kunne gjøre. Dette vil gi beslutningstakerne et bedre grunnlag for å beslutte hvordan strukturen til Heimevernet skal bli i framtiden.

Den videre utviklingen av Heimevernet må vurderes opp mot helheten i forsvarsstrukturen, for å identifisere en mest mulig kostnadseffektiv styrkestruktur. Dette gjøres i de fireårige planprosessene for den videre utviklingen av forsvarssektoren. I dette arbeidet vil resultatene fra dette prosjektet være et viktig innspill, sammen med en rekke andre innspill som belyser andre deler av Forsvarets struktur.