FFI – Forsvarets forskningsinstitutt: Hvorfor slutter spesialistene i Forsvaret?

Spesialistene har kunnskap og kompetanse som Forsvaret trenger. En ny FFI-rapport søker å forklare hvorfor de likevel slutter.

Cybertekniker-elever under termineringskurs på Jørstadmoen.

En spesialist i Forsvaret kan være så mangt. Fra hundefører til skarpskytter. Felles for spesialistene er at de besitter unik kunnskap innen sitt fagfelt og at de spiller en sentral rolle i Forsvarets operative evne.

En stor utfordring er derfor at en betydelig andel av dem slutter i Forsvaret etter kort tid. Gjennom en svært omfattende spørreundersøkelse har forskere ved FFI kartlagt hvorfor.

Les mer

Ønsker nye utfordringer
Funnene viser at flertallet som sluttet hadde vært i Forsvaret i om lag tre år, var unge og uten barn.

Man skulle tro at dette var ideelle forhold for videre karriere i Forsvaret. Analysene gjennomført i rapporten viser at det var ønske om nye utfordringer som oftest var kjernen i avgjørelsen om å slutte.

– En av tre spesialister anså karrieremulighetene i Forsvaret som en viktig årsak til at de sluttet, forklarer rapportens forfattere.

Videre ble lang reisevei til jobb, balanse mellom jobb og fritid samt ønske om sivil utdanning rangert høyt blant sluttårsakene.

Stort behov for spesialister
Vi lever i en stadig mer kompleks sikkerhetspolitisk verden. Den enorme teknologiske utviklingen vi har sett de siste årene har ført med seg et stadig mer utfordrende trusselbilde, mer komplisert materiell og systemer.

For å styrke Forsvarets operative evne i fremtiden, må man også styrke den militære faglige kompetansen. Dette skaper et behov for spesialister med stor faglig kunnskap og erfaring innen sitt fagfelt. Derfor er det urovekkende at så mange spesialister velger å slutte i Forsvaret etter kort tid.

Spesialistene som har sluttet, er imidlertid ikke nødvendigvis tapt for alltid. Om lag halvparten av respondentene oppga at de kunne tenke seg å begynne i Forsvaret igjen. Dermed er det viktig å kartlegge endringer som vil kunne ha effekt.

Anbefalinger til Forsvaret
Funnene i rapporten gir et godt grunnlag for å komme med anbefalinger til hvordan Forsvaret kan få spesialistene til å bli lenger i sine stillinger.

Basert på analysene vil særlig tiltak rettet mot de unge spesialistene gi utslag.

– For spesialistene var det bedring knyttet til kompetansebygging og karriereutvikling som i størst grad kunne gjort at de fortsatte i Forsvaret, utdyper forfatterne.

En jobb i Forsvaret kan medføre ekstra utfordringer for de med familie. Funnene i rapporten underbygger dette og viser at fokus på en bærekraftig familiepolitikk med god balanse mellom jobb, familieliv og barn vil være nyttig for å øke ståtiden.

Analysene viser at det er mange fellesnevnere blant de som slutter. Det illustrerer at systematisk og regelmessig kartlegging av sluttårsaker vil gi et godt grunnlag for Forsvarets videre forebyggende arbeid.