Finnmark fylkeskommune: Snelandia innfører anropsstyrt ruteføring

Klikk for stort bilde

Et nytt og innovativt miljøtiltak for bussdriften i fylket.

Ved å la bussene følge hovedveiene, reduseres miljøutslippet i forhold til i dag, hvor bussene gjennomfører lange strekninger langs sideveier. Reisende langs sideveiene får fremdeles beholde kollektivtilbudet, men må varsle om de vil være med, slik at bussen svinger innom.

Dette blir signalanløp for buss, på samme måte som det også er på båt. Totalt sparer dette miljøet for utslipp fra bussene tilsvarende ca. 17 000 kilometer i året.

Finnmark fylkeskommune har gjennom Regional Transportplan (RTP) satt mål for et miljøbevisst kollektivtilbud. For å redusere utslipp i rutetrafikken, ønsker Finnmark fylkeskommune å innføre anropsstyrte holdeplassanløp. Etter innspill fra Alta kommune ble det i 2016 iverksatt et forprosjekt for å utrede muligheten for innføring i Kåfjord, vest for Alta. Gjennomført forprosjekt viser at det er fullt mulig å installere et enkelt varslingssystem ved hovedveiene, som gjør at bussen betjener stoppesteder langs «avsides» veier kun ved behov.

Den reisende må aktivere systemet

Systemet består av signallamper som settes opp ved hovedveiene. Dersom det er reisende fra avsidesliggende vei som skal være med bussen, aktiverer passasjeren lyssignalet ved å ringe et bestemt telefonnummer, og bussen svinger inn på sideveien for å anløpe holdeplassen. I dag kjører bussene gjerne sideveiene, og dette slipper de ved innføring av systemet. Anlegget er i første omgang planlagt på seks steder rundt i Finnmark: Kåfjord (Alta), Skavika, Snefjord (Måsøy), Kiberg (Vardø), Smalfjord (Tana), Ekkerøy (Vadsø) og Karlebotn (Nesseby).

Hvordan vil tiltaket gi reduksjon i klimagassutslippene?

Miljøbesparelsen ligger i mindre utslipp fra bussene, da de vil redusere sin kjøredistanse ved å følge hovedveien. I tillegg vil kjøring langs hovedveien føre til en riktigere kjørestil, i motsetning til kjøring langs sideveier, der det er mye opp- og nedgiring, og derav høyere utslipp. Finnmark fylkeskommune ønsker i første omgang å innføre signalanlegget på seks steder i fylket. Dette vil teoretisk gi besparelser i antall kjørte kilometer for rutebussene på ca. 17 000 kilometer pr. år.

Hvilke virkninger, i tillegg til reduksjon i klimagassutslipp, vil tiltaket ha?

Tiltaket effektiviserer rutene, ved at de reisende som allerede er ombord på bussen vil oppleve at ruten går mer «direkte» og ikke kjører innom avsidesliggende steder – dersom det ikke er påstigende passasjerer som aktiverer anløp. Dette vil også bidra til en bedre hverdag for sjåførene, som har bedre reguleringstid i ruta – dvs. har større muligheter til å ta inn igjen eventuell forsinkelse.

Anropsstyrt anløp av holdeplasser er svært vanlig i bl.a. Sverige, men lite i drift i Norge. Så vidt fylkeskommunen kjenner til er det kun to stoppesteder i Norge som har anropsstyrte anlegg pr. idag. Disse anleggene er med fysisk infrastruktur på holdeplassene, mens Finnmark fylkeskommune ønsker å satse på det mest moderne systemet, der anløp (og aktivering av lyssignaler) varsles via telefon.