Finnmark fylkeskommune: Fylkestinget møtes i Alta

Inga Berit Sara A Sara, Kari Lene Olsen og Ståle Olsen er klare til fylkestingets møte - Klikk for stort bilde

Inga Berit Sara A Sara, Kari Lene Olsen og Ståle Olsen er klare til fylkestingets møte

Fylkestinget åpnet 21. juni med behandling av saken om valg av fellesnemnd, der flertallet sa nei til ¨velge nemnd. Møtet direktesendes på webtv.ffk.no. Saksliste, dokumenter og program finnes på politisk område. På grunn av stor pågang, kan det oppstå periodiske problemer. NRK og iFinnmark streamer også fylkestinget.

Fylkestinget dag to, torsdag 21. juni

Fylkestinget startet andre dagen i Alta på noe overraskende vis, da fylkesvaraordfører Tarjei Jensen Bech tok ordet og gratulerte fylkesordfører Ragnhild Vassvik med dagen. Salen tok bursdagssang for henne!

Sak 32/18 handler om valg av fellesnemnd. Tre forslag ble reist tidlig i debatten: Nei til oppnevning av fellesnemnd (Ap, SV, Sp, MDG. Utsettelse (KrF). Valg av medlemmer (V). Forslagene ligger i lenka. Forslag om utsettelse falt.

Det ble reist en lovlighetskontroll fra partiet Venstre. Avstemninga endte med at flertallet sa nei til valg av fellesnemnd.

Auditorium Alta videregående

Sak 17/18 handler om økte rammer til auditoriet ved Alta videregående skole. Politikerne går inn for å investere fire millioner kroner på tiltaket.

Utbygging Nordkapp videregående skole

Sak 33/18 handler om tilleggsbevilgning til utbygginga av Nordkapp videregående skole. Det er allerede bevilget 43 millioner kroner til formålet. Fylkestinget vil bevilge ytterligere 19 millioner kroner.

Fiskerihavner

Sak 27/18 dreier seg om status og ambisjoner i prosessen med overføring av forvaltningsansvaret for fiskerihavner. Politikerne ønsker en styrket fiskerihavnkompetanse til Finnmark.

«Fra sams og samling»

Sak 28/18 er en høring på en rapport fra Statens vegvesen om konsekvenser ved overføring av fylkesveiadministrasjon fra vegvesenet til fylkeskommunene fra 1.1. 2020. Fylkestinget vedtok en 11-punkts liste om disse oppgavene sett i lys av rollen som samfunnsutvikler.

Behov for økt reservekapasitet – hurtigbåt

Sak 29/18 handler om å øke kapasiteten på et rutenett som har stadig økende passasjertall. Fylkestinget bevilger 7,7 millioner kroner for å øke kapasiteten.

Vurderinger av kollektivtilbudet i Vestre Loppa

Sak 30/18 dreier seg om økt ruteproduksjon i Loppa kommune. Fylkestinget bevilger fem millioner kroner til ekstra ruteproduksjon i Loppasambandet.

Regnskap 2017

Regnskap for 2017 som består av driftsregnskap og investeringsregnskap legges fram for fylkestinget for godkjenning. Fylkestinget godkjente regnskapet for 2017.

Økonomiplanprosessen 2019-2222 – Utfordringsdokument

Sak 34/18 er første fase av årets budsjettprosess. I utfordringsdokumentet så vil fylkeskommunens strategier, handlingsplaner og fokusområder for kommende fireårsperioder belyses og på bakgrunn av det kan det fattes vedtak om satsningsområder. Fylkestinget ber fylkesrådmannen sørge for at det i den videre økonomiplanprosessen frem mot fylkestingets samling i oktober skal kartlegge mulighetsområdet for å gjennomføre kutt i driftsnivået tilsvarende minimum fylkestingets prioriterte satsninger og investeringer.

Fylkesrådmannens statusrapport med budsjettregulering nr. 2-2018

Fylkesrådmannen legger fire ganger pr år fram en statusrapport til fylkestinget der det gjøres rede for ulike aktuelle sider ved økonomisk og organisasjonsmessig status. Det ble gjort noen reguleringer i budsjettet.

Søknad om fritak fra verv – Raymond Robertsen

Raymond Robertsen søkte 25. mai 2018 om fritak fra sitt styreverv i Finnmarkseiendommen. Dette ble han innvilget. Fylkestinget oppnevnte tre nye medlemmer og tre nye varamedlemmer til FeFo.

Medlemmer Varamedlemmer
Bente Haug (Ap) Inga Manndal (SV)
John Erik Pedersen (Ap) Svein Jørstad (KrF)
Jo Inge Hesjevik (H) Claus Jørstad (FRP)

Interpellasjon fra Arne Liaklev, MDG, vedr. Plastfritt Finnmark

Arne Liaklev frammet en interpellasjon om hva Finnmark fylkeskommune kan gjøre for å redusere plastbruken i alle ledd i organisasjonen. Fylkesordfører Ragnhild Vassvik svarte på interpellasjonen.

Fylkestingets første dag, onsdag 20. juni

Det er på 11.året at fylkestingets møte i juni legges utenfor Fylkeshuset i Vadsø. Stedene har vekslet mellom Alta og Hammerfest, mens Kautokeino har huset en fylkestingssamling.

Tinget ble åpnet av fylkesordfører Ragnhild Vassvik, mens Altas ordfører, Monica Nielsen, ønsket velkommen til Alta.

Kulturinnslaget ble holdt av Beaivvas.

Tema om samfunnsutvikling

– Jeg vil være en samfunnsutvikler. Og det er dere andre i fylkestinget også, sa Ragnhild Vassvik da hun ga startsignalet til temadagen. (PDF, 159 kB)

Fylkestinget pleier å bruke mer tid på et aktuelt samfunnsområde. Dette kalles «temadag» (PDF, 3 MB)  og det aktuelle nå er Finnmark fylkeskommunes rolle som samfunnsutvikler. Første dag starter med samfunnsutviklerrollen, og varer en halv dag.

Orientering om Grenseland

Fylkestinget fikk en orientering om Finnmark – forsyningssikkerhet og industriutvikling (PDF, 2 MB), ved Harald Dirdal i Grenseland.

Fylkestingets behandling onsdag

Fylkestinget åpnet med referatsak 1/18 om høring om sjarkflåten og 2/18 om vannforvaltning som ble tatt til orientering.

Så ble melding 4/18 om fylkesungdomsrådet tatt til orientering. Det samme med 5/18 om rekrutteringsfondet.

Resultatet av folkeavstemninga

6/18 handlet om resultatet av folkeavstemninga. Den ble tatt til orientering, det samme med 7/17 om utredning av finsk-norsk jernbane. 8/18 handler om revidering av Finnmark fylkeskommunes eierstrategier for Finnmarkseiendommen.

Fritak for vervet som FeFo-styreleder

Sak 15/18 handler om fritak for Raymond Robertsens verv som styreleder i Finnmarkseiendommen, den utsettes til torsdag. Kristoffer Tandberg og Ellen-Marie Winther fikk fritak for sine verv i sakene  37/18 og 16/18.

Tilstandsrapport og karrieresenter

18/18 er tilstandsrapporten for videregående opplæring. Den ble vedtatt.

19/18 er etablering av et karrieresenter og ressurssenter for karriereveiledning der voksne kan få råd og hjelp. Fylkestinget sier ja til dette og bevilger et årlig budsjett på 4.800.000 kr. Finnmark fylkeskommunes andel er 1,3 millioner kroner i 2018-2019 og 3 millioner kroner i 2020.

Mobbeombud i Finnmark

Fylkestinget vedtok i sak 20/18 at Finnmark skal bli med i en nasjonal ordning med mobbeombud. Det blir et spleiselag mellom staten og fylkeskommunen.

Samarbeidsavtale med Sametinget

Fylkestinget godkjente også samarbeidsavtalen mellom Finnmark fylkeskommune og Sametinget, sak 21/18.

Kvenske/norskfinske

Fylkestinget vedtok strategier for arbeidet med kvenske/norskfinske forhold i Finnmark 2018-2020, i sak 22/18, som representerer begynnelsen på en langsiktig innsats for kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur og samfunnsliv i Finnmark.

Eldrerådet

Sak 23/18, årsmelding for eldrerådet, ble vedtatt.

Årsmeldinga fra det fylkeskommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne ble vedtatt, sak 24/18.

Oppgaver fra Riksantikvaren

Fylkestinget ga sitt svar på høringa om overføring av nye oppgaver fra Riksantikvaren til fylkeskommunene, sak 25/18.

Havbruksfondets midler

Sak 31/18 handler om forvaltning av midlene til havbruksfondet og ble vedtatt med endringer. Kommunene mottar 70 % og fylkeskommunene 10 % av inntektene fra vekst i lakseoppdrettsnæringa fordelt til kommunal sektor fra det statlige Havbruksfondet.

Jernbane-høring

Sak 26/18 er fylkestingets høringssvar til Jernbanedirektoratets handlingsprogram 2018-2029 og ble vedtatt. Her gir tinget innspill  blant annet til satsing på jernbanestrekninga som er tenkt mellom Rovaniemi og Kirkenes.

Høring Statnett

Sak 38/18 er en høring til Statnett. Her mener fylkestinget blant annet at Finnmark fylkeskommune vil på det sterkeste fraråde Norges vassdrags- og energidirektorat å innvilge Statnett dispensasjon fra tilknytningsplikten. Tilknytningsplikten er av stor prinsipiell viktighet for å sikre utbygging av viktig infrastruktur i hele landet, også Øst-Finnmark (linja Skaidi – Varangerbotn).

NB: Gå inn på lenkene så kommer fullstendig vedtak og eventuelle tilleggsforslag med.

Fellesnemnd – torsdag

Programmet for de to fylkestingsdagene (PDF, 242 kB) på Scandic hotell i Alta inneholder 35 saker, se sakslista  Den mye omtalte saken om oppnevning av fellesnemnd (i forbindelse med sammenslåing av Finnmark og Troms) er satt opp som første sak på dag to, torsdag den 21. juni klokken ni.

Møtene streames via fylkeskommunens web-TV på ffk.no.

Fylkesutvalg på skolebesøk

Tirsdag den 19. hadde fylkesutvalget ha sitt møte (PDF, 307 kB), se sakslista. Etter dette møtet, dro de 11 politikerne herfra til Alta videregående skole på befaring. Her fikk de se utbygginga av skolen og idrettshallen til en kostnad på rundt 420 millioner kroner.

Møtene på Scandic hotell i Alta er selvsagt åpne for publikum.