Finnmark fylkeskommune: Samlige oppdrettsselskap i Finnmark har søkt om vekst

Anlegg for oppdrett av laks og ørret i Sarnesfjorden - Klikk for stort bilde 

Samtlige fem oppdrettsselskap i Finnmark søkte om 2 % utvidet kapasitet på eksisterende tillatelser innen søknadsfristen 31. januar 2018.

Regjeringen utlyste på nyåret en mulighet for havbruksselskaper til å søke om kapasitetsøkning, økt maksimalt tillatt biomasse – MTB, for eksisterende tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2018 og 2019.

Det presiseres at kapasitetsøkningen på tillatelsesnivå ikke innebærer utvidelse av lokalitetsbiomasse, og at eventuell utvidelse på lokalitetsnivå må søkes om på vanlig måte jf. laksetildelingsforskriften.

Det er lagt opp til at veksten i produksjonsområde 12 og 13 (begge i Finnmark) skal kunne bli inntil 6% samlet for årene 2018 og 2019 i henhold til det nye produksjonssystemet – det såkalte trafikklyssystemet. Det legges opp til at selskapene i grønne områder skal kunne søke om økning på 2% i første omgang.  I neste omgang skal det auksjoneres ut nye tillatelser (konsesjoner) slik at veksten i sum blir inntil 6%.

Fristen for å sende søknad i første runde var onsdag 31. januar 2018 og ved fristens utløp av har hadde alle fem oppdrettsselskaper med tillatelser i Finnmark søkt fylkeskommunen om å utvide kapasiteten på sine eksisterende tillatelser med 2%. Tre av selskapene har i tillegg søkt om utvidelse av tillatelser der selskapene kan vise til spesielt gode miljøforhold på lokalitetene de drifter. Disse søkes økt med ytterligere 4%. Det vises til at det her er snakk om utvidelse av tillatelsene som er knyttet til lokaliteten, og ikke utvidelse av biomasse på selve lokaliteten.

I forbindelse med økt kapasitet vil 80 % av inntektene fra veksten i oppdrettsnæringen fordeles gjennom Havbruksfondet til kommunal sektor (kommuner 87,5 % og fylkeskommuner 12,5 %). For kommunene og fylkeskommunen vil det bety at det kan forventes ekstra midler som for eksempel kan bidra til bedre tilrettelegging for næringsutvikling langs kysten. Dette er midler som kommunensektoren har stor bruk for både til planlegging og tilrettelegging for næringsaktivitet langs kysten.

Innehaver Produksjonsområde Antall tillatelser Tonn økning
Grieg Seafood Finnmark 12 25 475
NRS Finnmark 12 19 361
Cermaq 12 28 532
Salmar Nord 12 10 200
Salmar Nord 13 8 160
Lerøy 13 8 160
Sum 98 1888

Oversikt over selskap som har søkt om 2 % kapasitetsøkning i Finnmark