Offentlig sektor

2074nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no19. mars 2020

HRA AS: Korona-tiltak hos HRA

HRA følger rådene fra helsemyndighetene for å redusere faren for koronasmitte. Her kan du lese om hvordan dette berører deg, og hva du kan bidra med for å hjelpe oss med dette.

Vi har et viktig samfunnsoppdrag som vi skal fortsette å utføre. For å opprettholde avfallsinnhentingen, er det viktig at medarbeiderne våre unngår smitte. Da trenger vi et godt samarbeid med deg som innbygger.

Les mer

2074nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no18. mars 2020

Statsbygg: Statsbygg vil ikke stoppe prosjekter

Statsbygg vil planlegge nye prosjekter og ha nye konkurranser ut i markedet for å holde aktiviteten i gang i bygg- og anleggsmarkedet.

– De økonomiske konsekvensene for næringen blir kjempestore dersom vi ikke klarer å holde produksjon og aktivitet oppe nå. I Statsbygg vil vi gjøre det vi kan for å få ut nye prosjekter og kontrakter i markedet, sier Harald V. Nikolaisen i et intervju i Byggeindustrien i dag.

Les mer

2074nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no17. mars 2020

Statsbygg: Statsbygg hadde rekordår i 2019

Statsbyggs årsregnskap for 2019 viser en rekordhøy investering i statlig byggevirksomhet.

– Statsbygg hadde gjennomgående høy måloppnåelse i sin virksomhet i 2019 og kan vise til gode resultater, sier administrerende direktør Harald Vaagaasar Nikolaisen, etter at Statsbyggs årsregnskap nå er lagt fram for Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Les mer

2074nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no17. mars 2020

Statsbygg: 929 millioner til vedlikehold

Ved utgangen av 2019 har Statsbygg gjennomgående en godt vedlikeholdt eiendomsportefølje. Hele 929 millioner kroner ble brukt til vedlikehold.

– I 2019 er det gjennomført verdibevarende vedlikehold av eiendommer i hele porteføljen, og vår vurdering er at tilstanden i bygningsmassen som helhet er god, sier eiendomsdirektør Gro Bratsberg, men legger til: – Vi kunne allikevel ønske oss mer midler til vedlikehold av fengsler og enkelte kultureiendommer som fortsatt har et vedlikeholdsetterslep.

Les mer

2074nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no26. januar 2020

Statsbygg: Statsbygg inviterer tilbydere til møte om Utøyakaia-minnestedet

Statsbygg inviterer interesserte tilbydere til et informasjonsmøte om entreprisen for det nasjonale minnestedet etter 22. juli.

Statsbygg har fått i oppdrag av Kommunal- og moderniseringsdepartementet å lage reguleringsplan med tilhørende forprosjekt for det nasjonale minnestedet etter 22. juli i Hole kommune. Minnestedet skal være et sted for refleksjon for etterlatte, overlevende, frivillige, hjelpemannskaper, nåværende og framtidige generasjoner. 

Les mer

2074nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no28. august 2019

Multiconsult ASA: Behov for omfattende oppgradering av offentlige bygg

En fersk rapport om tilstand på kommunale og fylkeskommunale bygg

Det vil kreves betydelige vedlikehold og oppgradering for å opprettholde normal drift og tilpasse kommunale- og fylkeskommunale bygg til nye krav, viser en ny rapport. Estimatet er på rundt 160 milliarder kroner.

Multiconsult har utarbeidet rapporten om kommunale og fylkeskommunal bygg på oppdrag av Rådgivende Ingeniørers Forening. Rapporten omfatter en bygningsmasse på ca. 33 millioner kvadratmeter. Hovedtyngden er innenfor skole, helse og administrative bygg, og de har dermed en svært samfunnskritisk funksjon.

Les mer

2074nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no28. august 2019

Statsbygg: Først i verden med el-gravemaskin

Statsbygg er verdensledende på bruk av klimavennlige anleggsmaskiner. Livsvitenskapsbygget på Blindern er det første byggeprosjektet i verden som bruker en elektrisk gravemaskin. 

Livsvitenskapsbygget vil bli Norges største universitetsbygg når det står ferdig i 2024. På byggetomta graver nå en 25 tonns Caterpillar 323. Åtte slike elektriske gravemaskiner er produsert og solgt i Norge, men Livsvitenskapsbygget er det første byggeprosjektet som tar det i bruk.

Les mer

2074nyhetsrommet.no

nyhetsrommet.no30. juli 2019

NAF: Lav politiker-tillit i ny NAF-undersøkelse

Politikerne forstår ikke utfordringene på min hverdagsreise, svarer over halvparten en i ny NAF-undersøkelse. -Det er folk utenfor byene og de med de aller laveste inntektene som i minst grad føler seg forstått, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF.

Dette kommer frem i NAFs Trafikantbarometer, en fersk undersøkelse fra NAF hvor 4000 personer har svart på spørsmål om sine hverdagsreiser.

Les mer